Liikluskindlustus

Siin on korduvad liikluskindlustuse küsimused ja vastused seoses sõjaga Ukrainas ning kehtestatud sanktsioonidega Venemaale ja Valgevenele.

Liikluskindlustus on sõidukijuhi kohustuslik vastutuskindlustus, mis hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju kannatanule.

Igal sõidukil peab olema liikluskindlustuse leping. Ukrainas registreeritud sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema Ukrainas välja antud roheline kaart või mõne Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi, näiteks Eesti, piirikindlustus. Kui sõjaolukorra tõttu ei ole võimalik sõidukile Ukrainast rohelist kaarti hankida, tuleb sõlmida piirikindlustus. Piirikindlustusest loe lähemalt siit.

Igal sõidukil peab olema liikluskindlustuse leping. Venemaal või Valgevenes registreeritud sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema asukohariigis välja antud roheline kaart või mõne Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi, näiteks Eesti, piirikindlustus. Piirikindlustusest loe lähemalt siit.

Kui Venemaa või Valgevene pangakaart Eestis ei toimi, peab piirikindlustuse eest tasuma sularahas. Kui sõiduk jääb kindlustuseta, siis sellega liigelda ei tohi. Liikluskindlustuseta sõidukiga juhtimise eest on ette nähtud rahatrahv ja õnnetusjuhtumi põhjustamisel esitatakse juhile  tagasinõue kogu kahjusumma ulatuses.

Eesti kannatanule Eestis tekkinud kahju hüvitatakse tavalises korras ka siis, kui kahju põhjustati Ukraina registris oleva sõidukiga.

Kannatanule hüvitab kahju

  • välismaa seltsi korrespondent Eestis, kui korrespondent on määratud. Seltsid, mis on korrespondendi määranud, vt siit https://www.lkf.ee/et/korrespondendid
  • Eesti Liikluskindlustuse Fond, kui korrespondenti ei ole määratud või kui kindlustust ei ole

Kui kahju põhjustatakse kindlustuseta välismaa sõidukiga, siis hüvitab kannatanule kahju Eesti Liikluskindlustuse Fond. Eesti Liikluskindlustuse Fondil on õigus küsida väljamakstud hüvitis sel juhul tagasi kahju põhjustanud sõidukijuhilt või muult isikult. 

Kui Eesti sõidukiga põhjustatakse seal liiklusõnnetus ja sõidukil oli Eesti kindlustusandja väljastatud roheline kaart, mis kehtis Venemaal, Valgevenes või Ukrainas, siis kannatanule hüvitab kahju seltsi korrespondent või rohelise kaardi büroo selles riigis. Peale kahju hüvitamist esitatakse tagasinõue Eesti kindlustusandjale.

Kui Venemaal, Valgevenes või Ukrainas kehtivat rohelist kaarti ei ole, siis tuleb sõidukijuhil endal kanda liiklusõnnetuse läbi teistele tekitatud kahju.

Kui Eesti kannatanul tekib liiklusõnnetuses kahju Venemaal, Valgevenes või Ukrainas, siis tuleb hüvitist nõuda õnnetuse asukohariigis.

Selline kord kehtis ka enne kriisiolukorra tekkimist. Tõdeme, et praeguses olukorras võib neis riikides toimunud liiklusõnnetuse korral olla kahju hüvitise taotlemine keeruline või takistatud. Selles olukorras ei ole Eesti liikluskindlustuse süsteemil ega LKF-il võimalik abi pakkuda.