Sõidukikahju nõude käsitlemine

Nõude käsitlemise tavaline protsess Kuidas käituda vahetult pärast kindlustusjuhtumit? Kuidas vormistada kindlustusjuhtum sündmuskohal? Kuidas esitada kahjuteade ja nõue? Kuidas selgitatakse juhtumi asjaolusid ja otsustatakse hüvitise suurus? Hüvitamine

Nõude käsitlemise tavaline protsess

 
Tagasi üles

Kuidas käituda vahetult pärast kindlustusjuhtumit?

Pärast kindlustusjuhtumit peate võimalikult kiiresti – kuid lisaohtu tekitamata – peatuma ja sisse lülitama ohutuled. Seejärel hinnake, millist ohtu võivad juhtumis osalenud sõidukid põhjustada teistele liiklejatele. Edasi tuleb käituda nii, nagu olukord nõuab: pimedal ajal panna autost väljudes selga helkurvest, vajaduse korral paigaldada ohukolmnurk jne.

Kui ohutus on tagatud, peate kontrollima, kas keegi sai viga või vajab abi. Kui on vigastatuid, teatage sellest kohe päästeametile ja politseile. Kui on võimalik ja te oskate, andke pärast abi kutsumist vigastatutele esmaabi.

Tagasi üles

Kuidas vormistada kindlustusjuhtum sündmuskohal?

Juhtunust tuleb õnnetuskohalt politseisse teatada, kui:

 • inimene sai viga või hukkus
 • juhtumit ei ole võimalik kohapeal vormistada, näiteks üks pool keeldub sellest
 • kahju saaja ei ole sündmuskohal

Näiteks kui kahjustate parklas sõidukit, mille juhti ei ole läheduses, peate teavitama juhtunust politseid. Samuti peate politseile teada andma, kui kahjustate näiteks aeda, maja, liiklusmärki, tänavavalgustusposti vm asja, mille omanik ei ole kohal.

Kui teatate liiklusõnnetusest politseile, järgige sealt saadavaid juhiseid. Kui vormistate õnnetuse kohapeal ise, siis täitke nutitelefonis digitaalne liiklusõnnetuse teade.

Kui see ei ole võimalik, siis kasutage planki Liiklusõnnetuse teade. Kui seda ei ole käepärast, siis vormistage juhtum nii, et dokumendist oleks selgelt aru saada:

 • kes ja mis sõidukiga juhtumis osalesid
 • millal ja kus juhtum toimus
 • mis toimus, sh juhtunu skeem
 • kes põhjustas juhtumi

Vormistamisel pidage silmas järgmist:

 • mida täpsemalt on dokumendid sündmuskohal vormistatud, seda lihtsam on edasine asjaajamine. Valesti või suurte puudustega vormistatud dokumendid võivad tekitada probleeme kahju hüvitamisel
 • seni, kuni liiklusõnnetuse osalejad vormistavad liiklusõnnetust, peavad sõidukid paiknema samas asendis, millesse nad liiklusõnnetuse järel jäid
 • inimeste ja sõidukite andmeid fikseerides on mõistlik nende õigsus dokumentidest üle kontrollida
 • ka teise poole kirjapandu tuleb läbi lugeda ja vead parandada
 • mõistlik on teha kohapeal fotosid või sündmuskohta filmida
Tagasi üles

Kuidas esitada kahjuteade ja nõue?

Kui olete vormistanud digitaalse liiklusõnnetuse teate, siis on Teil koheselt võimalik valida kindlustusselts, kellele kahjuteade esitada ja kahju hüvitamist. Kahjuteade edastatakse automaatselt teie valitud kindlustusseltsile.

Kindlustusandja saadab teile edasised juhised.

Kui kindlustusjuhtum on vormistatud ja kahjustunud sõiduk paigutatud kohta, kus see võib mõnda aega seista, on mõistlik helistada kindlustusandjale, et küsida edasisi juhiseid.

Kui Te kannatasite kahju, saate tavaliselt valida, kas esitate kahjuteate ja nõude kindlustusandjale, kellega Teil oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping, või kahju põhjustaja kindlustusandjale.

Täpsemaid selgitusi olukordade kohta, kus oma kindlustusandjalt ei saa kahju hüvitamist nõuda, vaadake LKF-i veebilehelt.

Tavalisemad sammud on järgmised:

 • kindlustusandja palub Teil valida oma koostööpartnerite hulgast remondiettevõtte, kus saate juhtunut selgitada ja esitada nõude
 • kindlustusandja palub edastada kahjuteate ja selgitused veebilehe kaudu või e-postiga ning saadab siis edasised juhised
 • kindlustusandja palub esitada kahjuteate ja nõude oma kontoris

Olenemata teavitamise viisist on lõpptulemiks see, et peate esitama kindlustusandjale või teda esindavale remondiettevõttele:

 • kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate ja muu teabe juhtunu kohta
 • kahjustatud või hävinud sõiduki ülevaatuseks

Kui olete kindlustusjuhtumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatanud, olete sellega ühtlasi esitanud kahju hüvitamise nõude.

Kindlustusandjat tuleb juhtunust teavitada viivitamatult. Juhtumist peavad teavitama nii kahju põhjustaja kui ka kahju kannatanu.

Juhtumis osalenud sõidukid ja muud kahjustatud asjad tuleb kuni nende ettenäitamiseni kindlustusandjale säilitada võimalikult samasuguses seisundis, nagu need olid vahetult pärast kindlustusjuhtumit. Kahjustatud asja ei pea säilitama niisuguses seisundis pärast seda, kui kindlustusandja on selle üle vaadanud, ega kauem kui seitse kalendripäeva pärast kindlustusjuhtumist teatamist. Kui kindlustusandja on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis palunud kahjustatud asja kauem säilitada, tuleb seda säilitada 15 kalendripäeva jooksul pärast kindlustusandja teate saamist.

Tagasi üles

Kuidas selgitatakse juhtumi asjaolusid ja otsustatakse hüvitise suurus?

Kindlustusandja teeb esitatud teabe põhjal selgeks:

 • kas tegu on liikluskindlustuse juhtumiga?
 • kas kindlustusandjal on kohustus kahju hüvitada?

Kui vaja, küsib kindlustusandja kahjustatud isikult või kahju põhjustajalt lisateavet, et selgitada juhtumi asjaolusid.

Samuti uurib kindlustusandja, mis kahju tekkis ja kui suures ulatuses peab kindlustusandja kahju hüvitama. Näiteks teeb kindlustusandja selgeks, kas hüvitada tuleb sõiduki hävimise või sõiduki kahjustumise tõttu tekkinud kahju.

Sõiduk loetakse hävinuks, kui selle remont ei ole võimalik või remont ei ole majanduslikult otstarbekas.

Kui sõiduk taastatakse, siis hindab kindlustusandja mõistlike remondikulude suuruse, vt täpsemalt sõiduki remondikoha valiku kirjeldust.

Kindlustusandja on kohustatud vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates.

Kui kindlustusandjal ei ole võimalik kõiki toiminguid teha 30 päeva jooksul alates juhtumist teatamisest, peab ta seda kahju kannatanule teatama ja selgitama, milles mõjuv põhjus seisneb, ning näitama ära toimingute lõpetamise eeldatava tähtaja.

Tagasi üles

Hüvitamine

Kui kindlustusandja on teinud selgeks juhtumi asjaolud ja kahju suuruse, hüvitab ta viivitamata kahju või teavitab kahju kannatanut, et ta keeldub kahju hüvitamast.

Kindlustusandja teavitab kahju kannatanut kahju hüvitamise täielikust või osalisest keeldumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui sõiduk taastatakse, siis tavaliselt:

 • kahju kannatanu korraldab sõiduki remondi, s.t tellib remonditöö ja sõlmib sõiduki remontijaga remondilepingu
 • kindlustusandja väljastab taastusremondi tegijale garantiikirja, et ta tasub kahju kannatanu eest taastusremondi maksumuse. 
Tagasi üles