Käibemaks

Teatud juhtudel oleneb hüvitise suurus sellest, kas sõiduki taastamise maksumusele lisandub käibemaks. Sellekohased reeglid on sätestatud liikluskindlustuse seaduse § 26 lõigetes 5–7.

Hüvitise juurde ei arvestata käibemaksu:

  • kui kahju kannatanu ei pea tasuma sõiduki taastamise maksumusele lisanduvat käibemaksu – näiteks asja ei taastata ega asendata

Kui isik ei tasu käibemaksu, siis ei saa ta ka nõuda selle kulu hüvitamist.

Kindlustusandja peab arvestama, et kahju hüvitamise otsustamise hetkel ei pruugi olla teada, kas asi taastatakse/asendatakse või mitte. Kuni selle teadasaamiseni peab kindlustusandja eeldama, et asi taastatakse või asendatakse.

  • kui kannatanul on õigus saada sõiduki taastamise maksumusele lisanduv käibemaks riigilt tagasi

Kui kahju kannatanul on õigus saada käibemaksu summa riigilt tagasi, siis ei ole käibemaksu osa kulu ja kindlustusandjal ei ole kohustust see hüvitada.

Kahju kannatanul on õigus saada sõiduki taastamise maksumusele lisanduv käibemaks riigilt tagasi, kui ta on käibemaksukohustuslane ja asja taastamise või asendamise kulu on tema maksustatava käibega seotud kulu.

Hüvitise juurde arvestatakse käibemaks osaliselt, kui kannatanul on õigus sõiduki taastamise maksumusele lisanduv käibemaks riigilt osaliselt tagasi saada.

Hüvitise juurde arvestatakse käibemaks ka siis, kui kahju kannatanul on õigus sõiduki taastamise maksumusele lisanduv käibemaks riigilt tagasi saada, kuid ta on esitanud kindlustusandjale vastava taotluse. Sellisel juhul esitab kindlustusandja hiljem kahju kannatanule tagasinõude.

Kui kindlustusandja on välja maksnud hüvitise, mis koosneb sõiduki taastamise maksumusest ja sellele lisanduvast käibemaksust, ning pärast seda saab kannatanu käibemaksu riigilt tagasi, on kindlustusandja maksnud tekkinud kahjust suurema hüvitise. Sellisel juhul on kindlustusandjal tagasinõudeõigus alates ajast, kui kannatanu sai või pidi saama käibemaksu riigilt tagasi.

Kindlustusandjal on tagasinõudeõigus ka siis, kui kannatanu jätab kasutamata võimaluse sõiduki taastamise maksumusele lisanduv käibemaks riigilt tagasi küsida.

Kindlustusandjate praktika kahju hüvitamisel

Enne kui kindlustusandja otsustab kahju hüvitamise ja hüvitise summa, suhtleb ta kannatanuga ja selgitab välja:

  • kas kannatanul on õigus käibemaks riigilt tagasi saada
  • kas on ohus kindlustuslepingu eesmärgi täitmine, kui hüvitise juurde ei arvestata käibemaksu

Kui hüvitatav kahju koosneb sõiduki taastamise väärtusest ilma käibemaksuta, siis kasutatakse hüvitise väljamaksmiseks eri viise. Kindlustusandja selgitab kannatanule enne hüvitamisotsust, missugust viisi kasutatakse.

  • Sõiduki taastaja esitab kahju kannatanule tehtud tööde eest arve. Kannatanu tasub arve ja kindlustusandja maksab hüvitise kannatanule.
 
  • Sõiduki taastaja esitab kannatanule tehtud tööde eest arve. Kindlustusandja tasub sõiduki taastajale remondiarve osaliselt või täielikult käibemaksuta ehk kindlustusandja täidab kannatanu eest osaliselt arve tasumise kohustuse. Kannatanu tasub arve käibemaksu tasumata osa.