Lepingu lõppemine

Kindlustusleping sõlmitakse eeldusel, et see kehtib kogu kindlustusperioodi jooksul. Kui olukord lepingu kehtivuse ajal muutub, siis võib juhtuda, et leping lõppeb enne tähtaega.

Enne kindlustuslepingu lõppemist tekkinud kohustusi peavad pooled täitma.

Kui kindlustusjuhtum toimub enne lepingu lõppemist, peab kindlustusandja kahju hüvitama. Kindlustusvõtja peab maksma kindlustusmakse selle perioodi eest, kui leping kehtis.

Millistel juhtudel lõpeb liikluskindlustuse leping enne tähtaega? Millised muutused ei anna alust lepingut lõpetada? Lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

Millistel juhtudel lõpeb liikluskindlustuse leping enne tähtaega?

Sõiduk kustutatakse liiklusregistrist, sh ajutiselt

Liikluskindlustuse leping lõppeb automaatselt, pooled ei pea lepingu lõppemisest eraldi teavitama.

Liikluskindlustuse registris kajastatakse lepingu lõpetamine automaatselt. Kindlustusandja eeldab, et kindlustusvõtja küsib kasutamata kindlustusmakse osa omal initsiatiivil tagasi.

Omanik või vastutav kasutaja vahetub ja uus omanik või vastutav kasutaja sõlmib lepingu teise kindlustusandjaga

Mõistliku aja jooksul pärast sõiduki omandamist või vastutavaks kasutajaks saamist võib isik valida teise kindlustusandja. Sellisel juhul lõppeb eelmise kindlustusandjaga sõlmitud leping automaatselt, kui hakkab kehtima teise kindlustusandjaga sõlmitud leping.

Kindlustusvõtjal on õigus küsida eelmiselt kindlustusandjalt kasutamata kindlustusmakse osa omal initsiatiivil tagasi.

Kindlustusmakse jäetakse tasumata

Kui kindlustusmakse on tähtajaks tasumata (teise või järgmise kindlustusmakse korral uueks tähtajaks tasumata), siis võib kindlustusandja lepingu lõpetata.

Kindlustuskaitse kehtivust makse tasumata jätmise korral on üksikasjalikumalt kirjeldatud LKF-i veebilehel.

Tagasi üles

Millised muutused ei anna alust lepingut lõpetada?

Sõiduki omanik muutub

Kui sõiduki omanik muutub, siis läheb kindlustusleping uuele omanikule või liiklusregistrisse kantud vastutavale kasutajale üle. Kindlustusvõtja ei saa kindlustusandjalt nõuda lepingu lõpetamist, tuues põhjuseks sõiduki plaanitava müügi.

On mõistlik, et sõiduki müüja ja ostja lepivad omavahel kokku, kas ja kuidas korvatakse sõiduki müüjale ettemakstud kindlustusmakse.

Üksikasjalik kirjeldus liikluskindlustuse lepingu kehtivuse kohta sõiduki omaniku või vastutava kasutaja muutumise korral on LKF-i veebilehel.

Teine kindlustusandja teeb soodsama pakkumiseLiikluskindlustuse lepingu kindlustusandjat saab vahetada pärast jooksva kindlustusperioodi lõppu. Kindlustusvõtja ei saa kindlustusandjalt nõuda lepingu lõpetamist, põhjendades seda sooviga kasutada konkurendi teenust.
Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja kindlustushuvi lõppeb

Sõiduki omanikul või vastutaval kasutajal on kohustus sõlmida liikluskindlustuse leping ehk teisisõnu on tal kindlustushuvi. Niisugune kindlustushuvi tuleneb seadusest ja see ei olene asjaolust, kas sõidukit kasutatakse või mitte.

Kui sõidukit ei kasutata pikema perioodi jooksul, näiteks mitmekuise puhkusereisi ajal, siis tuleb kindlustuslepingu lõpetamiseks ja kindlustuskohustuse vältimiseks sõiduk liiklusregistrist ajutiselt kustutada.

Tagasi üles

Lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

Kindlustusandja ja kindlustusvõtja võivad kokku leppida kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamise. See on poolte vaba tahe ja sellisele kokkuleppele ei saa neid sundida.

Kui kindlustusvõtja tahab sõiduki müügi tõttu liikluskindlustuse lepingu poolte kokkuleppel lõpetada, võib kindlustusandja sellest keelduda, sest sõidukil peab olema pidev kindlustuskaitse. 

Tagasi üles