Teeaugu läbi tekkinud kahju hüvitamine

Kui sõiduk on saanud teeauku sõitmise tõttu kahjustada, on sõiduki omanikul tavaliselt õigus nõuda kahju hüvitamist. Kindlustusandja hüvitab kahju sõidukikindlustuse lepingu alusel, omavastutuse osa saab nõuda tee omanikult. Kui sõidukikindlustuse lepingut ei ole saab kogu kahju nõuda tee omanikult.

Tavaliselt on tee omanik kohustatud kahju hüvitama, sest:

  • tee omanik on kohustatud hoidma tee nõuetele vastavas seisundis. Teel peab olema võimalik ohutult liigelda
  • kohaliku omavalitsuse seadus kohustab kohalikku omavalitsust korraldama teehoidu kohalikel teedel ja kohustab neid looma teedel tingimused ohutuks liiklemiseks
  • tavaliselt ei vabane tee omanik vastutusest, kui on üksnes paigaldatud ebatasasest teest hoiatav liiklusmärk. Tee omanik peab tõendama, et löökaugust oli võimalik ohutult mööda sõita või et sõidukijuht põhjustas endale kahju valesti valitud sõidukiirusese tõttu. Kohtud on leidnud, et sõidukijuhid ei saa paigaldatud liiklusmärgist järeldada, et märgistatud „ebatasane tee“ tähendab löökauku teel, millest ei tohi läbi sõita. Kohtute hinnangul saab sõiduki juht eeldada, et teel saab sõiduautoga ohutult liigelda

Nõude esitamine

1. Helistage 112, selgitage juhtunut ning käituge saadud juhiste kohaselt. Sel juhul registreeritakse juhtunu vastavas infosüsteemis. Tavaliselt palutakse teha fotod ja võimalusel mõõta löökaugu sügavus, pikkus ja laius. 

2. Tehke kindlaks kahju suurus lastes sõiduki remondi maksumuse hinnata autoremonditöökojal.

3. Esitage tee omanikule kahjunõue koos tõendusmaterjaliga. Nõude näidis.

4. Kui tee omanik keeldub kahju hüvitamast, siis nõudke kahju hüvitamist kohtu kaudu. Kuna tegemist on tsiviilvaidlusega tuleb pöörduda hagiavaldusega tee omaniku asukohajärgsesse maakohtusse või kahju tekitanud sündmuse toimumise kohajärgsesse maakohtusse.

Näited kohtulahenditest:
2-12-24478/6
2-12-29420/13
2-11-56659/10
3-2-1-125-01