Liikluskindlustuse lepitajate konkurss

18.04.2017

Seoses liikluskindlustuse lepitusorgani lepitajate ametiaja peatse lõppemisega korraldab Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) uute liikluskindlustuse lepitajate leidmiseks konkursi.

Liikluskindlustuse lepitusorgan on LKF-i juures alaliselt tegutsev riigi poolt tunnustatud sõltumatu liikluskindlustuse vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis lähtub oma tegevuses menetluskorrast ja lepitusseadusest.

Lepitusorgani kaudu tegelevad lepitamisega sõltumatud lepitajad. Lepitaja ülesandeks on lepitusmenetluse läbiviimine. Lepitusmenetlus on vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus lepitaja toetab lepitusosaliste suhtlust eesmärgiga aidata neil leida vaidlusküsimusele lahendus.

Lepitajateks on lepitusorgani nõukoja poolt nimetatud lepitajad ja menetluskorras ettenähtud juhtumitel LKF-i töötajad. Kõik liikluskindlustuse kindlustusandjad on võtnud endale kohustuse lepitusmenetluses osaleda. Vaidlust lahendav lepitaja määratakse üldjuhul lepitajate nimekirjast rotatsiooni põhimõttel.

Täpsem teave liikluskindlustuse lepitusorgani kohta vt siit https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

Lepitusorgani nõukoda valib konkursil osalenute hulgast lepitajad ja määrab nad ametisse kolmeks aastaks. Valituks osutunutega sõlmib LKF käsunduslepingu ja nad kantakse lepitajate nimekirja, mis avaldatakse LKF-i veebilehel. Lepitusteenuse osutamise eest makstakse tasu – brutotasu on 160 eurot ühe lepitusasja kohta sõltumata lepituse tulemusest. Eeldatav töökoormus on kuus lepitusasja aastas.

Kui olete huvitatud LKF-i kaudu lepitajana tegutsemisest, siis palume esitada avaldus lepitaja konkursil osalemiseks koos elulookirjeldusega hiljemalt 19. maiks 2017. Lepitajakonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt aadressil lepitus [at] lkf.ee.

Konkursi tulemused selguvad juuni jooksul, mil toimub lepitusorgani nõukoja koosolek. Lepitajad alustavad tööd 1. oktoobrist 2017. Lepitajatele korraldame ka vastava koolituse.
 
Lisainfo:

Martti Merila
Eesti Liikluskindlustuse Fondi õigusvaldkonna juht
tel 667 1800
e-post martti.merila [at] lkf.ee 
www.lkf.ee