Kõrgendatud riskiga isikute register

Kõrgendatud riskiga isikute register (KRI) on Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) hallatav andmevahetuse platvorm, mille on loonud Eestis alaliselt tegutsevad kindlustusandjad.

KRI eesmärk on muuta kindlustusvõtja usaldusväärsuse hindamine kindlustusandja jaoks lihtsamaks.
KRI annab kindlustusandjatele võimaluse kontrollida kindlustusvõtja usaldusväärsust, tuginedes kindlustusvõtja varasemale käitumisele. Usaldusväärsuse kontrolli lihtsustumisega kiireneb kindlustusandjate kahjukäsitluse protsess ja otsuste tegemine ning seeläbi on võimalik inimestele pakkuda kvaliteetsemat teenust.

KRI haldamisel ja kannete tegemisel lähtutakse kehtivatest isikuandmeid reguleerivatest õigusaktidest ning selle pidamine on kooskõlas kehtiva õigusega. Kui teil on küsimusi KRI kohta, millele te ei leia vastuseid allpool, siis palume pöörduda oma kirjaliku päringuga KRI haldaja poole e-posti teel info [at] eksl.ee.

Kõrgendatud riskiga isikute register (KRI) on register, kuhu kogutakse andmeid eraisikute ja juriidiliste isikute kohta, kelle käitumine on andnud kindlustusandjale alust keelduda hüvitise maksmisest.

KRI-sse kantakse kindlustusvõtja või kindlustuslepingus märgitud isik, kes on teadlikult andnud kindlustusandjale valeandmeid või on tahtlikult kindlustusjuhtumi esile kutsunud, näiteks süütamine kodukindlustuse juhtumi korral.

KRI aitab maandada kindlustusandja rahalisi riske, mis võivad tekkida näiteks valeandmete esitamisel või kindlustuskelmuse korral.

Registri eesmärk on lihtsustada ja kiirendada kindlustusandjate kahjukäsitluse protsessi ning otsuste tegemist ja seeläbi pakkuda inimestele kvaliteetsemat teenust.

Kui kõrgema riskiga kliente maksustatakse vastavalt nende riskile, siis keskmine riskimäär langeb ja seeläbi saavad kindlustusandjad pakkuda tavaklientidele madalamat hinda.

KRI on Eestis tegutsevate kindlustusandjate loodud andmebaas, mida haldab Eesti Kindlustusseltside Liit. KRI loomisel on lähtutud kõigist andmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest ja seeläbi on tagatud ka nende täitmine. KRI haldamisel ja kannete tegemisel lähtutakse kehtivatest isikuandmeid reguleerivatest õigusaktidest ning selle pidamine on kooskõlas kehtiva õigusega.

KRI ei ole avalik register. See on piiratud ligipääsuga register, millele on igapäevaselt ligipääs ainult kindlustusandjatel. Isik saab esitada päringu tema kohta tehtud registri kande kontrollimiseks e-posti teel info [at] eksl.ee.

Tavaliselt hoitakse registris andmeid 3 – 5 aastat, sõltuvalt õiguslikust alusest, millele tuginedes on kanne tehtud. 

Isik saab pöörduda päringuga registri haldaja poole, et kontrollida registrikandeid tema kohta. Päringut saab edastada Eesti Kindlustusseltside Liidule e-posti teel info [at] eksl.ee

KRI-sse kantud isik on  rikkunud mõnda omapoolset kindlustuslepingut või seadusest tulenevat kohustust. Näiteks on isik andud teadlikult valeinformatsiooni kindlustusjuhtumi kohta.

KRI-sse kandmise õigus tuleneb kas seadusest või on isik andnud kindlustusandjale ise nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimise käigus. Kindlustusvõtja nõusolek peab sel juhul olema sätestatud kindlustusandjaga sõlmitud lepingu tingimustes.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu poole e-posti teel info [at] eksl.ee.

Isiku saab registrisse kanda ainult kindlustusandja. Täpsema info saamiseks tuleb isikul pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu poole, info [at] eksl.ee

Kui tõendatakse, et kanne on tehtud ekslikult ja kande aluseks olevad asjaolud on olnud valed, siis kanne muudetakse või kustutatakse registrist.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda päringuga registri haldaja poole e-posti aadressil info [at] eksl.ee

Nõusoleku registrisse kandmiseks on kindlustusvõtja andnud kindlustuslepingu sõlmimisel või tuleneb registrisse kandmise õigus seadusest. Täiendav registrisse kandmisest teavitamine ei ole mõlemal juhul kohustuslik.

Reeglina ei ole registrisse kantud isikul kindlustuslepingu sõlmimisel takistusi, küll aga võib see mõjutada lepingu tingimusi, näiteks võib olla tema kindlustusmakse tavapärasest kõrgem.

Kindlustuslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine on äriline otsus, välja arvatud kohustusliku kindlustuse puhul.  Kindlustusandja ja kindlustusvõtja otsustavad läbirääkimiste teel, kas ja mis tingimustel nad lepingu sõlmivad.

Kui teil on kindlustusandjaga erimeelsusi lepingu sõlmimise osas, siis palun pöörduge Eesti Kindlustusseltside Liidu poole e-posti teel info [at] eksl.ee

Kindlustusandjatel on kindlustusmakse suuruse määramisel erinevad hinnastamise alused. Kindlustusmakse suurust võivad mõjutada väga paljud asjaolud, kaasa arvatud KRI-s olemine.

Anonüümsete vihjete põhjal ei saa isikuid registrisse kanda. Registrisse saab isiku kanda ainult kindlustusandja, kellel peab selleks olema lepingust või seadusest tulenev õigus ja kindel alus.

Registri haldaja Eesti Kindlustusseltside Liit väljastab isikule registris leiduvate andmete osas teavet ainult tema enda kohta. Kuna tegu ei ole avaliku registriga, puudub võimalus kontrollida, kes on registrisse veel kantud.

KRI-le ligipääs on ainult kindlustusandjatel, teistel asutustel ligipääs registrile puudub. Registriandmeid väljastatakse vajadusel Eesti Vabariigi ametkondadele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.