Teave isikuandmete töötlemise kohta LKF-is

LKF tagab liikluskindlustuse süsteemi toimimise, täites liikluskindlustuse seadusest (LKindlS), riigiga sõlmitud halduslepingust ja põhikirjast tulenevaid ülesandeid. LKF töötleb isikuandmeid ainult nimetatud ülesannete täitmiseks.

LKF on LKindlS § 72 lõike 3 kohaselt liikluskindlustuse registri vastutav töötleja.

Liikluskindlustuse register on avaliku ülesande täitmiseks peetav andmekogu, mis sisaldab andmeid sõlmitud liikluskindlustuse lepingute, automaatse liikluskindlustuse, liikluskindlustuse kindlustusjuhtumite ja sõidukikindlustuse kindlustusjuhtumis hävinud sõidukite kohta. Täpsemalt on registrisse kogutavate andmetega võimalik tutvuda registri põhimääruse paragrahvides 8-11.

Isikud, kelle andmeid LKF liikluskindlustuse registris töötleb:

 •  liikluskahju osalised
 •  liikluskindlustuse lepingu osalised
 •  kindlustamisele kuuluvate mootorsõidukite omanikud ja kasutajad

Registrisse kantud isikuandmete edastamine kolmandale poolele on lubatud liikluskindlustuse seaduses, registri põhimääruses vm õigusaktis sätestatud juhtudel. Muuhulgas on andmete edastamine lubatud näiteks Maanteeametile liiklusõnnetuste andmekogu pidamiseks, Politsei- ja Piirivalveametile liikluskindlustuse kehtivuse kontrollimiseks, Sotsiaalkindlustusametile kindlustusandjale tagasinõude esitamiseks, kindlustusandjatele liikluskindlustuse lepingu sõlmimiseks või kahjukäsitluseks.

LKF on LKindlS § 76 alusel kohustatud väljastama kahjustatud isikule või muule kindlustusjuhtumis osalenud isikule tema taotlusel ja õigustatud huvi olemasolul andmed kindlustusjuhtumi põhjustanud sõiduki omanikuna või vastutava kasutajana registrisse kantud isiku kohta.

Registris säilitatakse andmeid 30 aastat.

Registri pidamisel järgib LKF Eesti infoturbestandardit E-ITS. E-ITS meetmete rakendamist auditeeritakse regulaarselt.

LKF-i juures tegutseb liikluskindlustuse vaidluste kohtueelseks lahendamiseks loodud lepitusorgan. Lepitusmenetluse läbiviimine on LKF-i kohustus halduslepingu ja LKindlS § 69 alusel.

Lepitusorgani töös töödeldakse nende isikute andmeid, kes on oma õiguste kaitseks lepitusorgani poole pöördunud või menetletavas juhtumis osalenud.

Lepitusmenetluses töödeldavad isikuandmed sõltuvad vaidluse sisust, näiteks:

 •  isikut tuvastavad andmed (nimi, sünniaeg, isikukood, kontaktandmed)
 •  terviseandmed
 •  liiklusõnnetuse tõttu hävinenud või kahjustatud vara andmed
 •  andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit,  õigusrikkumises otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist

Lepitusorgani materjale säilitatakse 5 aastat.

Lepitusmenetluses kogutud isikuandmete edastamine on lubatud:

 • prokurörile, uurijale, kohtule või kohtunikule LepS § 4 lõikes 5 ja 6 sätestatud juhul
 • lepitusosalistele ja lepitajatele (LepS § 5 lg 2, TsMS § 736)

Lepitusteenuse osutaja ja lepitaja võivad lepitusmenetluse aluseks olevate asjaolude kohta käivat teavet ja selles sisalduvaid isikuandmeid töödelda lepitusmenetluse läbiviimise eesmärgil. Lepitajal ja lepitusteenuse osutajal on lepitusseaduse alusel vaikimiskohustus lepitusmenetluse asjaolude suhtes, mis on talle teatavaks saanud kas lepitusmenetluse käigus või väljaspool seda.

LKF pakub oma veebilehel oleva kalkulaatori abil võimalust võrrelda liikluskindlustuse hindu erinevates kindlustusseltsides. Kalkulaatori eesmärk on abistada inimesi kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimisel. See on loodud avalikes huvides ja tarbijahariduslikul eesmärgil täites riigiga sõlmitud halduslepingust tulenevat kohustust.

Kalkulaatoris tulemuste arvutamiseks edastatakse kliendi sisestatud isikukood ja sõiduki andmed kalkulaatoris esindatud kindlustusandjatele. Kindlustusandjad kasutavad saadud andmeid hinnaarvutuse tegemiseks. Kui klient isikut ei täpsusta ja sõiduk on registreeritud liiklusregistris, võib kindlustusandja hinna kalkuleerimiseks teha päringu sõiduki registreerimistunnistusele kantud andmete saamiseks. Vastav õigus on kindlustusandjale antud LKindlS § 77 lg 1 alusel. Kindlustusandja pärib hinnaarvutuseks minimaalse vajaliku hulga andmeid. Kalkulaatori kasutajale isikuandmeid mingil kujul ei väljastata ega salvestata.

Välisriigis registreeritud liikluskindlustuseta sõidukitele vormistab Eesti piiril liikluskindlustuse lepinguid LKF-i esindajana Maksu- ja Tolliamet (MTA). Lepingu sõlmimisel töötleb MTA kindlustuslepingu osaliste andmeid, saades need lepingu sõlmimiseks esitatud isikut tõendavalt dokumendilt.

Leping sõlmitakse LKF-i piirikindlustuse rakenduses ning lepingu andmed kantakse liikluskindlustuse registrisse. Registris säilitatakse andmeid 30 aastat. Andmetöötluse logi säilitatakse kaks aastat. Piirikindlustuse lepingu sõlmimisel töödeldakse andmeid liikluskindlustuse seadusest tuleneva ülesande täitmiseks (LKindlS §13 lg3).

LKF menetleb liikluskindlustuse kahjujuhtumeid liikluskindlustuse seaduses sätestatud olukordades. Kahjukäsitluse käigus töödeldavad isikuandmed:

 •  isikut tuvastavad andmed ja kontaktandmed
 •  liiklusõnnetuse tõttu hävinud või kahjustatud vara andmed
 •  terviseandmed
 •  politseis registreeritud liiklusõnnetuse andmed, sh menetlusotsuse andmed
 •  ülalpidamishüvitise või töövõimetushüvitise arvutamisel töödeldakse isiku sotsiaalmaksuga maksustatava tulu andmeid ning töövõime andmeid

LKF töötleb kahjukäsitluses isikuandmeid liikluskindlustuse seaduse ja maksukorralduse seaduse alusel avaliku ülesande täitmiseks.

Kahjukäsitluse raames kogutud andmed juhtumi, osaliste, otsuste, nõuete ja väljamaksete kohta säilitatakse LKF-i kahjukäsitlussüsteemis. Registri põhimääruses nimetatud käsitluse andmed edastatakse liikluskindlustuse registrisse.

LKF kontrollib kindlustuskohustuse täitmist liiklusregistri ja liikluskindlustuse registri andmete võrdlemise teel. Vastav kohustus tuleneb liikluskindlustuse seadusest (LKindlS §11 lg1). LKF töötleb antud toimingu käigus nende isikute andmeid, kellele kuulub kindlustuskohustusega kindlustamata mootorsõiduk ja kellele rakendatakse automaatset liikluskindlustust.

Automaatse liikluskindlustuse andmed kantakse liikluskindlustuse registrisse. Kliendile edastatakse andmed posti või e-kirja teel rahvastikuregistrisse kantud aadressile või eesti.ee e-posti aadressile. Laekumata nõuete andmed edastatakse kohtutäituritele või kohtule.

LKF võib kasutada kindlustuskohustuse täitmise kontrollimisel erinevaid allikaid sõiduki registrimärkide valimi koostamiseks, näiteks  parklasse sisenenud sõidukid, politsei poolt kontrollitud sõidukid vms. Kindlustuskohustuse täitmist kontrollitakse alati anonüümselt sõiduki registrimärgi järgi. Isikuandmeid töödeldakse ainult kontrolli käigus tuvastatud kindlustamata sõidukite omanike või vastutavate kasutajate teavitamiseks.

Rahvusvahelise finantssanktsiooni seadusest tulenevalt on LKF-il kohustus tõkestada kindlustuslepingu sõlmimist ja väljamaksete tegemist rahvusvahelisele finantssanktsiooni subjektile.

Rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektiks olekut kontrollitakse riskipõhiselt. Kontrolli käigus töödeldavad isikuandmed on nimi ning finantssanktsiooni subjektiks oleku fakt. LKF edastab andmed rahapesu andmebüroole.

LKF on rohelise kaardi büroo Eestis (LKindlS §10 lg2). Roheline kaart on poliisi eriliik, mis tõendab liikluskindlustuse kehtimist peale Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide ka rohelisel kaardil märgitud kolmandates riikides.

Välisriigis toimunud kindlustusjuhtumite korral või välisriigis kindlustatud sõidukiga põhjustatud kindlustusjuhtumite korral on LKF-il LKindlS-s sätestatud juhtumitel kohustus edastada kindlustusjuhtumi andmeid väljaspool Eestit asuvale kindlustusandjale. Andmevahetust teiste riikide rohelise kaardi büroodega reguleerib LKindlS § 48 lg 7 nimetatud rahvusvaheline leping.

LKF korraldab tarbijahariduslikul eesmärgil tarbijamänge. Tarbijamängus kogutavad andmed ja nende töötlemise tingimused kirjeldatakse tarbijamängu juhendis ning on kättesaadavad LKFi veebilehel.

Liikluskindlustuse registrisse enda kohta kantud andmetega tutvumise võimalused on LKF-i veebilehe päringute rubriigis Kliendi liikluskindlustuse ajalugu.

Eesti.ee portaali kaudu on võimalik teha registrist oma kindlustus- ja kahjuajaloo väljavõte.

Muude küsimuste korral oma isikuandmete töötlemise kohta tuleb saata digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile andmekaitse [at] lkf.ee (andmekaitse[at]lkf[dot]ee). LKF vaatab taotluse läbi viie tööpäeva jooksul, kui puudub mõjuv põhjus pikema tähtaja rakendamiseks.

Isikul on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

LKF töötleb isikuandmeid seadustest vm õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja säilitab andmeid vastavates õigusaktides ettenähtud perioodi jooksul.

Kui leiate, et teie andmete töötlemine LKF-i poolt ei ole õiguspärane, edastage oma pretensioon meili teel andmekaitse [at] lkf.ee (andmekaitse[at]lkf[dot]ee). Samuti on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni, mille kontaktandmed leiate veebilehelt www.aki.ee.