Avaleht

Lepitusorgan

 

Liikluskindlustuse vaidlusi aitab lahendada LKF-i juures tegutsev liikluskindlustuse lepitusorgan. Liikluskindlustuse lepitusorgani kontaktandmed on

telefon 667 1800
e-post lepitus@lkf.ee 
postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10621

 

 

Muude kindlustusteenuste ja kindlustusvahendusteenusega seotud vaidlusi aitab lahendada EKsL-i juures tegutsev kindlustuse lepitusorgan. Kindlustuse lepitusorgani kontaktandmed on

telefon 667 1800
e-post lepitus@eksl.ee 
postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10621

 

Liikluskindlustuse lepitusorgan ja kindlustuse lepitusorgan on vaidluste kohtuvälise lahendamise riigi poolt tunnustatud organid. 

 

Lepitajad tegutsevad lepitusorgani kaudu. Lepitaja on erapooletu erialaasjatundja, kelle eesmärk on aidata vaidlusküsimusele lahendus leida. Lepitaja ei esinda vaidluses kumbagi poolt. Lepitaja ei tee lepitusmenetluse käigus pooltele siduvat otsust ega mõista õigust.

 

Lepitusasja lahendamine kindlustuslepitaja vahendusel on kliendile tasuta. Lepitusmenetluse kulud kannab EKsL või LKF.

 

Lepitus toimub eesti keeles. Lepitusavaldus tuleb esitada eesti keeles. Lepitusorgani vastused e-posti teel või kirjalikus vormis on alati eesti keeles. Lepituse dokumendid (lepitusettepanek, lepituskokkulepe, lepituse lõpetamise teade jmt) on alati eesti keeles. Erandina eeltoodust võib vestlus või asjaosalise täiendavad selgitused olla lepitusosalisele paremini sobivas keeles, kui see sobib ka lepitajale või lepitust toetavale LKF-i või EKsL-i töötajale.

 

Hinnangute ja arvamuste kujundamisel lepitusmenetluses lähtutakse kindlustuslepingus kokkulepitust, kindlustust reguleerivatest seadusest (eelkõige võlaõigusseadus, liikluskindlustuse seadus), kindlustusteenuse heast tavast ja ka

LKF-i/EKsL-i veebilehel avaldatud praktilistest näidetest.

 

Vastavalt lepitusseadusele võib lepitusteenuse osutaja (EKsL või LKF) ja lepitaja lepitusmenetluse aluseks olevate asjaolude kohta käivat teavet ja selles sisalduvaid isikuandmeid (sealhulgas delikaatseid isikuandmeid) töödelda lepitusmenetluse läbiviimise eesmärgil. Lepitajal ja lepitusteenuse osutajal on lepitusseaduse alusel vaikimiskohustus lepitusmenetluse asjaolude suhtes, mis on talle teatavaks saanud kas lepitusmenetluse käigus või väljaspool seda.

 


Kindlustusandjad ja -vahendajad, kes on ette andnud nõusoleku lepituses osaleda